Песен за коминочистача

 

 

 


Песен за семейството

 

 

 


Ваканция


Чичото Бонбон


Вълшебни думи

 

 

 


Пей и танцувай смен

 

 


Даскал кънтри

 

 

 

 


Интернет

 

 


Вече сме големи

 

 

 


Ученик да си

 

 

 


 Карнавална сюита

 

 

 


 Все на мен ли

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

<iframe width="425" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/BF_B4vQ79wU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


 

 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="450" height="403"><param name="movie" value="https://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=1663cfa3"><param name="quality" value="high"><embed src="https://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=1663cfa3" quality="high" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object>